Jing Zhou

CD RELEASES

Jing Zhou

BIOGRAPHY
COMPOSITIONS
CDs
VIDEOS
NEWS POST

PO MO

Year: 2009

Duration (in minutes): 10'39;44'39;'39;

Difficulty: High (professional)

Category: orchestra and chamber orchestra

PO MO

Year: 2009

Duration (in minutes): 10'39;44'39;'39;

Difficulty: High (professional)

Category: orchestra and chamber orchestra

West Meet East II

Composers: Chen Yi, Zhou Long, Jing Zhou, A-Mao Wang, Kay He, Qiuxiao, Xu

Label: Albany Records

Buy URL: https://www.albanyrecords.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=&Product_Code=TROY1528&Category_Code=a-Wind

BIOGRAPHY
COMPOSITIONS

PO MO

Year: 2009

Duration (in minutes): 10'39;44'39;'39;

Difficulty: High (professional)

Category: orchestra and chamber orchestra

PO MO

Year: 2009

Duration (in minutes): 10'39;44'39;'39;

Difficulty: High (professional)

Category: orchestra and chamber orchestra

CDs

West Meet East II

Composers: Chen Yi, Zhou Long, Jing Zhou, A-Mao Wang, Kay He, Qiuxiao, Xu

Label: Albany Records

VIDEOS
NEWS POST